Six victories and a new Latvian record in the Kuldiga Catherine’s Cup

In Kuldiga IX "Katrina's Cup" Līga Velvere sets Latvian record in 1000m  - 2: 42,30 and Latvian athletes celebrate victories in six disciplines.

Source: https://athletics.lv/lv/article/3187/sesas-uzvaras-un-jauns-latvijas-rekords-kuldigas-katrinas-kausa.

Andris Staģis, Statistiķis, 20/01/2019 11:40

That's right - our track record in six disciplines and a new Latvian record in the 1000m race. This is the promising final outcome of the traditional Kuldiga Cup of Catherine in 2019. For the ninth time, Kuldiga Athletics Manor's full-blown spectator stands on Saturday evening enjoyed nearly 200 athletes from 12 countries, competing in 12 disciplines. At the end of the competition we were able to find that in three disciplines the competition records (twice as high as the manor record) were corrected and one of them was even Latvian record in the premises (Līga Velvere 1000 m - 2: 42,30). Domestic athletes were triumphed, and three winners went to Lithuania and the UK. The high level of results is also evidenced by the fact that the scores of 11 (out of 12) discipline winners are scored above the 1000-point limit by IAAF score tables. There were 27 of them. Highest value: for women Sindija Bukša - 60 m - 7.34 sec. - 1104 p. and men in Charlie Mayer (UK) jumping - 5.30 m - 1075 p.

Men
60 m Twice (pre-race and finals) 60 m sprint distance 6.77 sec. conducted by Confederation Louson (UK). Elvijs Misans also ran faster than 7 sec. - 6.91 sec (just like Reinis Currant - 6.96 sec), and finals - 7.12 sec. and sixth place.

400 m. In the final, strongest race, the winner of the victory last year was the winner of the last year and the "Cup" record (47.88 sec.) Austris Karpinskis with Giuseppe Leonardi (Italy). However, at the finish, the first was Austris - now the double winner. With this season's best result in Latvia - 48.34 sec. Alexander Kuchs also delighted - 49.30 sec. (V. 4).

1000 m Lithuanian runner Benediktas Mickus - 2: 29,07 - won the finish with a beautiful finish fin and our Albert Blaj - 2: 30,40 finished third, which is also the best result this year among Latvian runners.

60 m Hurdles. The fastest in the final round was the Lithuanian barrier duo, who were the only ones to "drop" under the eight-second limit: Rapolas Saulius - 7.95 sec. and Martin Washinsk - 7.99 sec. Kristaps Sietins, who won the third place in the season with the best score - 8.03 sec. (only 0.03 seconds worse than the personal record). Interestingly, in the new Maltese record rooms, Daniel Salib reached 8.53 sec.

Trapping. For the first time, a successful start for this season was also given to Marek Arent. True, with only a third attempt, he made a starting height of 5.10 m. However, the British jumper Charlie Majers also beat the height of 5.30 m. However, Ildze Bortaščenoka's new personal record was pleased - 4.10 m.

Long Jump. Elvis Misan celebrated his seventh victory in "Katrina Cups", jumping 7.52 m in the first jump (another jump of 7.51 m). For Elvis, this was already the fifth success in the long jump sector. And with the best results in the season.

Women
60 m Best of all in Kuldiga, she showed Latvian athletes to win four wins. Especially our fastest sprinter Sindija Bukša. She made her first record with a new personal record of 7.38 seconds, which was also a record record for the famous Lithuanian Linas Grinchikite. In the final round, Sindia "threw" another four hundredths of a second and now the result is 7.34 seconds. for just 0.02 sec. lagged behind the record of Vineta Ikauniec in Latvia (1988). In the world's best provisional list, Sindia's result is right after the first ten.

400 m. The race record was also corrected by our fastest 400m runner Gunta Vaičule. She was also struggling with Lithuanian Evu Misiunait. However, at the finish, Gunta was the first - 54.34 seconds for 0.15 seconds. ahead of Eva.

1000 m Līga Velvere was in the lead from the first to the last distance meter. The success of the victory was further enhanced by the result: a new record for Latvia (including “Cups” and a mansion) - 2: 42,30. Evaluating according to the IAAF scorecards, the second highest score of the competition was 1101 p.

60 m Hurdles. Relatively convincing victory with 8.51 sec. celebrated by British runner Gabriela Ade-Onodobi. Second with result 8.93 sec. (pre-race - 8.91 sec.) was multi-fighter Ilona Dramačonoka. The juniors were more joyful (for the first time the "high" women's barriers ran), also the result of a multi-fighter, last year's European youth champion Kristīne Blaževičs. 8.74 sec - This is also the best result this season.

High jump. Though the guest from Lithuania - Urte Bakištite won the victory - 1.79 m, the new personal record of 1.77 m (on May 8, 2003) in Jēkabpils, Lāsma Zemīte, was a real pleasure. Also this season the best result among the Latvian high jumpers.

Long Jump. The winner Māris Grīva also has a leap of 6.36 m this winter. It is nice to see that in Ventspils without a sister Grīvi, another potentially good long distance developer - the world's fifth best junior three-legged Ruta Kate Lasmane. This time, the third place with a score of 6.03 m (a month ago in Ventspils - 6.07 m).

Next year, Katrina Cups will celebrate the tenth anniversary of this competition, bringing together not only a wide audience of audiences, but also high-profile domestic and foreign athletes.

Andris Staģis


Sešas uzvaras un jauns Latvijas rekords Kuldīgas Katrīnas kausā

Andris Staģis, Statistiķis, 20/01/2019 11:40

Kuldīgā IX "Katrīnas kausā" Līga Velvere labo Latvijas rekordu 1000 m skrējienā – 2:42,30 un Latvijas vieglatlēti svin uzvaras sešās disciplīnās.

Tieši tā – mūsu vieglatlētu uzvaras sešās disciplīnās un jauns Latvijas rekords 1000 m skrējienā. Tāds ir 2019. gada tradicionālo Kuldīgas „Katrīnas kauss” starptautisko sacensību daudzsološais gala iznākums. Jau devīto reizi Kuldīgas Vieglatlētikas manēžas pilnās skatītāju tribīnes sestdienas vakarā priecēja 12 valstu gandrīz 200 atlēti, sacenšoties 12 disciplīnās. Sacensībām beidzoties varējām konstatēt, ka trijās disciplīnās laboti sacensību rekordi (divkārt arī manēžas rekordi) un viens no tiem bija pat Latvijas rekords telpās (Līga Velvere 1000 m – 2:42,30). Seškārt triumfēja pašmāju vieglatlēti, bet pa trim uzvarētāju balvām aizceļoja uz Lietuvu un Lielbritāniju. Par rezultātu augsto līmeni liecina arī fakts, ka 11 (no 12) disciplīnu uzvarētāju rezultātu vērtējums pēc IAAF punktu tabulām pārsniedz 1000 punktu robežu. Kopā tādu bija 27. Visaugstvērtīgākie: sievietēm Sindija Bukša – 60 m – 7,34 sek. – 1104 p. un vīriešiem Čārlijs Majers (Lielbritānija) kārtslēkšanā – 5,30 m – 1075 p.

Vīrieši
60 m. Divkārt (priekšskrējienā un finālā) 60 m sprinta distanci 6,77 sek. veica Konfidenss Lousons (Lielbritānija). Priekšskrējienā Elvijs Misāns arī skrēja ātrāk par 7 sek. – 6,91 sek. (tāpat kā Reinis Kreipāns – 6,96 sek.), bet finālā – 7,12 sek. un sestā vieta.

400 m. Pēdējā, spēcīgāko skrējienā ļoti sīvi par uzvaru cīnijās pērnā gada uzvarētājs un „Kausu” rekordists (47,88 sek.) Austris Karpinskis ar Džuzepi Leonardi (Itālija). Tomēr finišā pirmais bija Austris – tagad jau divkārtējs sacensību uzvarētājs. Ar šosezon labāko rezultātu Latvijā – 48,34 sek. Priecēja arī Aleksandrs Kucs – 49,30 sek. (4.v.).

1000 m. Ar skaistu finiša spurtu uzvaru „izrāva” lietuviešu skrējējs Benediktas Mickus – 2:29,07 un kā trešais finišēja mūsu Alberts Blajs – 2:30,40, kas arī ir šosezon labākais rezultāts starp Latvijas skrējējiem.

60 m barjerskrējiens. Finālskrējienā ātrākais bija lietuviešu barjerskrējēju duets, kuri kā vienīgie „palīda” zem astoņu sekunžu robežas: Rapolas Saulius – 7,95 sek. un Martinas Vrašinskas – 7,99 sek. Priecēja Kristaps Sietiņš, kurš trešo vietu izcīnija ar sezonā labāko rezultātu – 8,03 sek. (tikai 0,03 sek. sliktāk par personīgo rekordu).Interesanti, ka šajās sacensībās jaunu Maltas rekordu telpās sasniedzaDaniels Saliba - 8,53 sek.

Kārtslēkšana. Pirmo reizi veiksmīgs starts šosezon padevās arī Marekam Ārentam. Tiesa, ar tikai trešo mēģinājumu viņš veica sākuma augstumu 5,10 m. Tomēr britu lēcējs Čarli Majers pieveica arī augstumu 5,30 m. Toties iepriecināja Ildzes Bortaščenokas jaunais personīgais rekords – 4,10 m.

Tāllēkšana. Savu septīto uzvaru „Katrīnas kausos” svinēja Elvijs Misāns, jau pirmajā lēcienā aizlēcot 7,52 m (vēl viens lēciens – 7,51 m). Elvijam šis bija jau piektais panākums tieši tāllēkšanas sektorā. Pie tam ar sezonā labāko rezultātu.

Sievietes
60 m. No vislabākās puses sevi Kuldīgā parādija Latvijas vieglatlētes, izcīnot četras uzvaras. It īpaši mūsu ātrākā sprintere Sindija Bukša. Jau priekšskrējienu viņa veica ar jaunu personīgo rekordu – 7,38 sek., kas bija arī atkārtots slavenās lietuviešu sprinteres Līnas Grinčikaites sacensību rekords. Finālskrējienā Sindija „nometa” vēl četras sekundes simtdaļas un tagad rezultāts 7,34 sek. par tikai 0,02 sek. atpalika no Vinetas Ikaunieces Latvijas rekorda (1988.g.). Pasaules labāko provizoriskajā sarakstā Sindijas rezultāts ir tūlīt aiz pirmā desmita.

400 m. Sacensību rekordu laboja arī mūsu ātrākā 400 m skrējēja Gunta Vaičule. Arī viņai bija spraiga spēkošanās ar lietuvieti Evu Misiunaiti. Tomēr finišā Gunta bija pirmā – 54,34 sek., par 0,15 sek. apsteidzot Evu.

1000 m. No pirmā līdz pēdējam distances metram vadībā bija Līga Velvere. Uzvaras panākumu vēl vairāk priecēja rezultāts: jauns Latvijas (arī „Kausu” un manēžas) rekords – 2:42,30. Vērtējot pēc IAAF punktu tabulām, Līgai otrs sacensību augstvērtīgākais rezultāts – 1101 p.

60 m barjerskrējiens. Samērā pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 8,51 sek. svinēja britu skrējēja Gabriela Ade-Onodžobi. Otrā ar rezultātu 8,93 sek. (priekšskrējienā – 8,91 sek.) bija daudzcīņniece Ilona Dramačonoka. Vairāk priecēja juniores (pirmo reizi skrēja „augstās” sieviešu barjeras), arī daudzcīņnieces, pērna gada Eiropas jaunatnes vicečempiones Kristīnes Blaževičas rezultāts priekšskrējienā. 8,74 sek. – arī šosezon labākais rezultāts.

Augstlēkšana. Lai gan uzvaru guva viešņa no Lietuvas – Urte Bakištite – 1,79 m, patiesi priecēja jaunās (dz.2003.g. 8.maijā) jēkabpilietes Lāsmas Zemītes jaunais personīgais rekords – 1,77 m. Arī šosezon labākais rezultāts starp Latvijas augstlēcējām.

Tāllēkšana. Uzvarētājai Mārai Grīvai arī šoziem tālākais lēciens – 6,36 m. Patīkami vērot, ka Ventspilī bez māsām Grīvām veidojas vēl viena potenciāli laba tāllēcēja – pasaules piektā labākā junioru trīssoļlēcēja Rūta Kate Lasmane. Šoreiz trešā vieta ar rezultātu 6,03 m (pirms mēneša Ventspilī – 6,07 m).

Nākamgad „Katrīnas kausi” svinēs jubileju – desmito gadskārtu, kopš šīs sacensības pulcē ne tikai kuplu skatītāju auditoriju, bet arī augsta līmeņa pašmāju un ārzemju vieglatlētus.

Andris Staģis